SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Fisket i NEDA (Nedre Dalälven)


Den absoluta höjdpunkten under året är fisket efter Harr i Dalälvens nedre flöden. Den Harr som finns är storvuxen och stridbar kanske få i antal men därefter högt värderade. Fisket bedrivs från kanterna mestadels med vadarbyxor och tunga flugor. Fisketekniken är väldigt annorlunda här jämfört med i andra Harrvatten. Torrflugan är inte lika framstående här som den djupt fiskade nymfen. Fisket sker oftare i strömmen än på lugnflyten , det ger ett intressant nymffiske. Nymffisket beskrivs som ett svårt fiske och är det.

Den naturliga öringen är ytterst sparsam.
Öringbestånden späds på av regelbundna isättningar av fångstfärdig fisk. Det må vara rätt eller fel ... Öringfisket med streamer börjar tidigt på säsongen. Redan i april för att mot slutet av Maj månad gå över mot mindre imitationer och kanske någon gång med torrfluga. Under högsommaren är fisket efter "fettfenor" dåligt, då vitfisken invaderar strömmarna för lek.

Harren är den sista naturliga laxfisken i älven som ännu inte har blivit sönder avlad i någon odling. Harren i nedre Dalälven har ett annorlunda beteende jämfört med harr i de flesta fjällvattnen. En del av förklaringen ligger i konkurrensen med andra fiskarter i vattnet. I "normala" fall brukar Sik och Harr konkurrera ut öring och Röding. I Dalälven är det vitfisken som har överhanden över Harren och "de tre kvarvarande naturliga öringarna". Anledningen till att vitfisken har expanderat är nog Kraftverksdammarna och övergödningen. P g a det dåliga insektslivet i älven ser du sällan vakande fisk. Det lönar sig inte att jaga insekter i det snabba ytvattnet när man kan ta kläckarna i ett tidigt stadium. Det finns en del lugnvatten mellan strömmarna men tyvärr har Gädda och vitfisk tagit de områdena i besittning. Dessa vitfiskar kommer även upp i strömmarna periodvis på året, på provianteringsrundor. Under vitfiskrundorna trycks Harren ut mot ännu snabbare vatten.

Harren i ”Neda” har beskattats alltför hårt samtidigt som fisketrycket på de övriga arterna varit relativt lågt . Det hårda fisketrycket i forsarna har rubbat balansen mellan fiskarterna på Harrens bekostnad, eftersom många av de övriga arterna överlappar in på harrens ståndplatser tidvis. Harren lever i forsarnas och i deras närhet, procentuellt sett är de grunda strömmarna små jämfört med de stora djupa och lugna partierna. Det är i forsarnas och i deras närhet som harren återfinns, med andra ord: Töms forsarna på Harr så töms älven på Harr. Samtidigt är det en lättåtkomlig yta av älvens ståndplatser.

INSEKTER
Insektslivet i Dalälven är klent inte riktigt som det borde vara. Vi flugfiskare saknar de intensiva kläckningar som ger upphov till ”vakfester”. Istället finner vi ett intressant nymffiske med möjligheten att bättra på nymffisketekniken.

FISKETEKNIK
Fisken står ju som sagt oftast nära bottnen i Dalälven. En av anledningarna är Gäddorna som kommer upp i strömmarna tidvis. När en gädda kommer upp till ståndplatsen så glider den efter botten. En Harr ståendes i frivattnet ovan Gäddan gör sig till en sårbar siluett. Harren har anpassat sig till gäddans beteenden och står därför ofta i skydd från gäddorna (på bottnen). Det mörka vattnet gör så att fisken ser sämre och blir inte så pass skygg för oss.


Fiskevårdsområden i NEDA

Gysingeforsarnas fiskevårdsområde omfattar de vackra strömmarna kring Gysinge Bruk och uppströms en del av Färnebofjärden och nedströms ett parti där älven rinner ut i stora Hedesundafjärden. Här fiskas det efter förutom harr och öring även gädda, abborre och gös.

Vid Gysingeforsarna får man fiska året om – En osäker tid och knappast att rekommendera även av annat skäl: fisken bör ju få vara i fred under och närmast efter lektiden.

För att skydda det naturliga harrbeståndet och anpassa uttaget till vad vattnet kan producera, har succesivt olika fångstbegränsade åtgärder införts, t.ex. höjning av minimimått till 40 cm, max 1 fisk/dygnskort samt undantag för fiske med agnad krok inom harrförande strömsträckor. Trots dessa åtgärder visar harrbeståndet en fortsatt negativ trend vad gäller fångstantal och medelvikt. Detta är naturligtvis mycket oroande och visar att åtgärderna ej varit tillräckliga.
Styrelsen har därför enats om att på försök freda harren i Sevedskvarn. Detta innebär att all fångad harr i Sevedskvarn skall återutsättas. För att underlätta återutsättning och minimera skador på gälar tillåts endast konventionellt flugfiske i detta område. Skyltar vid strandlinjen och kartor på anslagstavlor visar det aktuella fredningsområdet.
Därutöver införs vadningsförbud
Vi rekommenderar att man tillämpar de fredningstider som gäller i Tyttbo även i Gysinge.
Fredningsperiod för harr: Fångstförbud under 1 april-15 maj.
Fredningsperiod för öring: Fångstförbud under 1/9-31/12.

Följ länken för mer info…  http://gysingeforsarna.se/

Tyttbo Forsfiske ligger ca 4 mil nedströms Avesta, och drivs numera av Sportfiskarna.
Området är drygt 3 km långt. Fallhöjden är 4,5 meter. Sträckan omfattar tre forsar – Härsingen, Balen och Tyttbo – med mellanliggande sel. Harr, gädda, gös och abborre finns i ett naturligt bestånd medan öring planteras ut.
Här ges möjligheter till avkoppling i Färnebofjärdens nationalpark med varierande fiske och vildmarksupplevelser.

Vid Tyttbo forsfiske är fisket stängt under vinterhalvåret.

Man borde även i Tyttbo införa fredningsperioder. Rekommenderade fredningstider är följande;
Fredningsperiod för öring: Fångstförbud under 1/9-31/12.
Fredningsperiod för harr: Fångstförbud under 1 april-15 maj. (Gäller)

Minimåttet på harren och öringen i Tyttbo är 35 cm. Dessvärre är det tillåtet att meta i strömmarna.
Följ länken för mer info…  http://www.sportfiskarna.se/forman/tyttbo.asp