SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Hedströmmen Pool 3 & 5 - Baggådalens Kronofiske

Hedströmmens absolut mest spännande öringkaraktär. Strax nedanför Malingsbosjöns utlopp börjar hedströmmen. Fisket delas in i pooler från 1-5, en sträcka på c:a 12 km. Här rinner den lugn och djup (pool 1) till fördämningen (pool 2). Fisket börjar inte förrän nedanför fördämningen, det är början på pool 3 och pool 5.

Här i Baggådalen finns lugnflyt med sandbotten, små sel och höljor. Strömmarna är varierande med både grus och stenbottnar. Alla typer av rinnande vatten finner flugfiskaren här. Insekstkläckningar utav värde är åsandsländor och Bäcksländor i första hand. Rapporter om Gul Forsslända i riklig mängd har kommit in. Fj. myggkläckningar har förekommit sporadiskt. Nattsländorna är av nätspinnande arter, de förekommer mest i de rinnande partierna.

Pool 3 är omväxlande lugnvatten med mindre forsar, c:a 2 km.
Pool 5 består av omväxlande lugnvatten och forsar, c:a 2 km. Bilväg går i närheten av ån.

Hedströmmen är ingen stor å, Strömmarna är i regel 3-6 meter breda och det kan sällan vara en smula knepigt att ”komma åt” med vanliga flugkast – grönskan bildar oftast lummiga valv över ån. Men i gengäld behöver man i strömsträckorna sällan kasta långt – fisken finns, som så ofta i syd och mellansvenska vatten, ofta i fickor och hålor i forsen. Förutom ett svagt bestånd av inhemskt öring så planteras det ut fisk mellan 0,5-1,5 kg varannan vecka.
Av alla fiskeplatser är onekligen pool 5 den i särklass den mest populära, mer för att terrängen är mindre benägen att snärja bak kasten än på andra håll. Det mest besökta ”stället” vid pool 5 är ”nacken”, där händer det att flugfiskarna köar för att få plats.

I Hedströmmen vid Baggådalen får man flugfiska året om – En osäker tid och knappast att
rekommendera även av annat skäl: fisken bör ju få vara i fred under och närmast efter lektiden. From 2002 är det endast flugfiske tillåtet i strömmarna.
Fiskevårdsområdet uppmanar dock samtliga besökare till att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst under minimimåttet om detta är möjligt. Fisketrycket på fisken är tidvis hårt, och kvalitén på fisket skulle snabbt försämras om samtliga besökare behöll en fisk.
Minimimåttet i alla ”naturvatten” är 40 cm på laxartad fisk
Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske rekommenderar vi att ni läser denna text om återutsättning. LÄNK
Sportfisket i ”poolerna” drivs av Kronofiske Bergslagen.